Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Onzechauffeur.nl, onderdeel van Meyhold B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34384280.

Artikel 1 – Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Onzechauffeur.nl, onderdeel van Meyhold B.V., gevestigd aan de Rijnlanderweg 1050 te 2132 MP Hoofddorp, aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen;
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
3. Chauffeur: de persoon die voor opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden uitvoert;
4. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer;
5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde direct of indirect verband houden met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging;
6. Rijtijd: de tijd die rijdend wordt doorgebracht, inclusief rusttijden;
7. Rusttijd: de tijd die een chauffeur al rustend doorbrengt; per 4 uur onafgebroken rijden heeft de chauffeur recht op een rusttijd van een kwartier;
8. Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend doorbrengt op verzoek van opdrachtgever;
9. Reistijd: de tijd die een chauffeur doorbrengt om op het door opdrachtnemer aangegeven startadres te komen of om terug thuis te komen.
10. Avondrit: ritten die beginnen en/of eindigen tussen 22.00 uur ’s avonds en 6.00 uur de volgende ochtend.
11. Weekendrit: ritten die beginnen en/of eindigen tussen 22.00 uur op vrijdagavond en 6.00 uur op maandagochtend.


Artikel 2 – Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.
2. In de offerte van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bedingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer opzij zet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van opdrachtnemer integraal van toepassing zijn en prevaleren boven de voorwaarden van de opdrachtgever.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
4. Indien opdrachtnemer niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat opdrachtnemer het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst


1. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
4. Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
5. Indien meerdere aanbiedingen worden verstrekt aan, of meerdere overeenkomsten worden gesloten met één en dezelfde opdrachtgever wordt de opdrachtgever reeds op grond van het eerste aanbod of overeenkomst geacht op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
6. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen is aangeboden, is opdrachtnemer niet aan het aanbod gebonden.
7. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd. Acceptatie van onderdelen van een aanbieding kan voor opdrachtnemer geen verplichtingen doen ontstaan.
8. Door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en prijsopgaven (en gegevens daaruit) mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet aan derden worden


Artikel 4 – Verplichtingen van opdrachtgever


1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig doch uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de aanvang van de opdracht, schriftelijk aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
2. De opdrachtnemer heeft naar eigen keuze het recht de uitvoering van de opdracht te annuleren of op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten, omstandigheden en wijzigingen die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
7. Opdrachtgever stelt voor het uitvoeren van de opdracht zijn voertuig ter beschikking aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een passende WA-­‐verzekering conform de in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen en is tevens verplicht zorg te dragen voor een volledige casco-­‐(all risk) en een inzittendenverzekering. De opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.


Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht


1. Opdrachtnemer zal de opdracht door haar chauffeurs naar beste vermogen laten uitvoeren. In ieder geval zal opdrachtnemer de werkzaamheden naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht.
3. De opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer blijft evenwel aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.
4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bekwame personen.


Artikel 6 – Annulering


1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een verleende opdracht kosteloos te annuleren, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen tijd.
2. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is opdrachtnemer in ieder geval gerechtigd drie uur bij de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 7 – Geheimhouding


Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld.


Artikel 8 – Overmacht


1. In geval van overmacht van opdrachtnemer zullen de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
2. Zodra zich bij opdrachtnemer een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel, zal zij de opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen.
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking (van het openbaar vervoer), bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, files, treinvertragingen alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard.
4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van opdrachtnemer zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
5. In geval van overmacht, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan opdrachtnemer te betalen.
6. Opdrachtnemer is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.


Artikel 9 – Prijzen en prijswijzigingen


1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
2. Vergoedingen worden berekend met inachtneming van de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer en zijn verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn uren die door de chauffeur rijdend (=rijtijd), wachtend(=wachttijd) en reizend worden doorgebracht, waarbij telkens naar boven afgerond wordt op één vierde uur.
4. Tenzij anders overeengekomen, wordt voor avond-­‐, nacht-­‐ en weekendritten geen toeslag geheven. Wel wordt er minimaal drie uur in rekening gebracht.
5. De door de chauffeur gemaakte reistijd (voorrij-­‐tijd) wordt niet in rekening gebracht indien de chauffeur het startadres binnen een uur heeft kunnen bereiken. Is de door de chauffeur gemaakt reistijd langer dan een half uur dan wordt het eerste half uur van zowel de reistijd voor de rit als de reistijd na de rit, indien het vertrek-­‐ en eindpunt gelijk zijn, niet in rekening gebracht.
6. Indien het eindadres afwijkend is van het startadres, dan wordt de reistijd retour naar het startadres in rekening gebracht zonder aftrek van een uur.
7. Per opdracht wordt er minimaal drie uur in rekening gebracht.
8. Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen komen voor rekening van opdrachtgever. De tijd van de overnachting wordt niet bij de rij-­‐ of wachttijd opgeteld en zal minimaal acht uur bedragen. Bij een overnachting wordt minimaal een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht.
9. Indien de overeengekomen dan wel reëel door de chauffeur gewerkte rij-­‐, wacht-­‐ en reistijd de acht uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de chauffeur minimaal een bedrag van € 8,00 aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
10. Parkeerkosten en tolgelden dienen onmiddellijk ter plaatse door de opdrachtgever te worden voldaan.
11. Brandstofkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
12. Indien de chauffeur op basis van de OV-­‐jaarkaart niet gratis kan reizen, maar slechts een korting op de openbaar vervoerskosten geniet, betaalt de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten.
13. Reistkosten-­‐ naar en van de afsgesproken plaats-­‐ van de chauffeur worden niet berekend indien en voor zover de chauffeur gebruik kan maken van een OV-­‐ Jaarkaart, tenzij redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat de afgesproken plaats met het openbaar vervoer te bereiken vanwege de locatie of het tijdstip. In laatstgenoemd geval zal aan de opdrachtgever een vergoeding van 25 eurocent per kilometer in rekening worden gebracht.
14. Opdrachtnemer heeft altijd het recht een of meerdere verschotten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.
15. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever heeft in geval van eenzijdige prijswijziging de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. Onverminderd het vorenstaande, zal de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn.


Artikel 10 – Meerwerk


Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 11 – Betaling


1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 2% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het opeisbare factuurbedrag aan opdrachtnemer verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die opdrachtnemer moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van opdrachtnemer te berekenen over het te incasseren bedrag, worden in ieder geval vastgesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag.
4. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te stoppen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in vorige zin bepaalde laat het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
5. Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen in mindering van de oudste nog van de opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of te annuleren indien de uitvoering van de opdracht blijvend onmogelijk is geworden en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 12 – Uitvoeringstermijn


De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door partijen overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.


Artikel 13 – Reclame


1. Een reclame met betrekking tot de verleende diensten en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 8 dagen na het verlenen van die diensten en/of factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.


Artikel 14 – Aansprakelijkheid


1. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om schade voortvloeiende uit de fouten waarvoor hij aansprakelijk is te beperken of op te heffen.
2. Opdrachtnemer kan enkel aansprakelijk zijn voor directe schade.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en gederfde winst.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar chauffeurs.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel is opdrachtnemer in ieder geval niet aansprakelijk voor:
a) het door de chauffeur (niet) tijdig bereiken van de door opdrachtgever opgegeven start-­‐ en/of eindbestemmingen als gevolg van o.a. vertraging in het verkeer, vertraging in het openbaar vervoer, vertraging in het vervoermiddel van opdrachtnemer of van haar chauffeurs en/of van opdrachtgever;
b) tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstane schade aan het voertuig van opdrachtgever en/of aan andere zaken en/of letsel aan personen, alsmede alle daarmede gepaard gaande (negatieve) gevolgen voor de verzekering van opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld no-­‐claim verlies;
c) tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstane schade of kosten welke het gevolg zijn van een verkeersovertreding of een verkeersongeval; d) verlies van zaken welke het eigendom zijn van opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door opdrachtnemer verleende diensten waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
9. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is bij een correcte uitvoering van de opdracht. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
10. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.
11. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt.


Artikel 15 –Ontbinding van de overeenkomst


1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen en nakoming is niet tijdelijk of blijvend onmogelijk, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij bij aangetekend schrijven op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven.
2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:
a) nakoming van de verplichtingen tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden;
b) de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
c) de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
d) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
e) de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
f) buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 16 – Opschortings-­‐ en retentierecht


Indien de opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten of te annuleren, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.


Artikel 17 – Verbod op benadering personeel


1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan om zonder medeweten van opdrachtnemer chauffeurs van opdrachtnemer te benaderen met het verzoek gelijk, gelijksoortig of aanverwante diensten uit te voeren. Het vorenstaande is verboden gedurende 1 jaar nadat de betreffende chauffeur in het kader van een overeenkomst tussen partijen werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van opdrachtgever.
2. Bij overtreding van het onder lid 1 van dit artikel bepaalde is opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling aan de opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00.
3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze


1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. Niettemin dient het geschil te worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Klik hier om online te reserveren!

of bel 24/7:
020 - 333 99 05